Δωρεάν παράδοση από το 40,00 €

Πολιτική απορρήτου

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ορισμοί

1. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των Πελατών/Χρηστών του Διαδικτυακού Καταστήματος, που αναφέρεται επίσης ως Πωλητής, είναι: All4mobi S.A., τηλέφωνο: 211 23 47 062, NIP: PL5214022467, REGON: 525498960.
2. Με τον Διαχειριστή Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε:
1. στην ταχυδρομική διεύθυνση: Wynalazek 2A/U6, 02-677 Βαρσοβία,
2. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@all4mobi.gr.
3. Χρήστης - φυσικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο/στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies.
4. Πελάτης - φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, φυσικό πρόσωπο που είναι Καταναλωτής, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, στην οποία ο νόμος παρέχει δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο συνάπτει σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως με τον Πωλητή.
5. Ηλεκτρονικό κατάστημα - ο δικτυακός τόπος που διαχειρίζεται ο Πωλητής και είναι διαθέσιμος στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (τοποθεσίες): https://all4mobi.gr, μέσω του οποίου ο Πελάτης/Χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά και τη διαθεσιμότητά τους και να αγοράσει τα Αγαθά ή να παραγγείλει υπηρεσίες.
6. Ενημερωτικό δελτίο - πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πληροφοριών κατά την έννοια του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 2020, σημείο 344) που προέρχονται από τον Πωλητή και αποστέλλονται στον Πελάτη/Χρήστη ηλεκτρονικά- η παραλαβή τους είναι προαιρετική και απαιτεί τη συγκατάθεση του Πελάτη/Χρήστη.
7. Λογαριασμός - σύνολο δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στο σύστημα ΤΠΕ του Πωλητή σχετικά με έναν συγκεκριμένο Πελάτη/Χρήστη και τις παραγγελίες που έχει κάνει και τις συμβάσεις που έχει συνάψει, με τη χρήση των οποίων ο Πελάτης/Χρήστης μπορεί να κάνει παραγγελίες και να συνάπτει συμβάσεις.
8. RODO - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

2. Σκοποί, νομική βάση και διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων
1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ο πωλητής επεξεργάζεται:
1. πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή του Χρήστη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των υπηρεσιών: διεύθυνση IP του υπολογιστή, πληροφορίες που περιέχονται σε cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, δεδομένα συνόδου, δεδομένα προγράμματος περιήγησης, δεδομένα συσκευής, δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων σελίδων,
2. πληροφορίες γεωεντοπισμού, εάν ο Χρήστης έχει συναινέσει στην πρόσβαση του παρόχου υπηρεσιών στον γεωεντοπισμό. Οι πληροφορίες γεωεντοπισμού χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών,
3. τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση καταστατικού, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή άλλα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αγοράς και τα οποία ο Διαχειριστής απαιτεί να παρέχονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς.
2. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν δεδομένα που αφορούν την ταυτότητα των χρηστών, αλλά σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής τα καλύπτει με την πλήρη προστασία που δικαιούνται βάσει του RODO.
3. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του RODO, για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας, δηλαδή της σύμβασης παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις, και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του RODO, σε σχέση με τη συγκατάθεση για τη χρήση ορισμένων cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών που εκφράζονται από τις σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών ή σε σχέση με τη συγκατάθεση για τον γεωγραφικό εντοπισμό. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου τερματιστεί η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Πελάτη/Χρήστη.
4. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 32 του RODO, δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τον κίνδυνο προσβολής των δικαιωμάτων ή ελευθεριών των φυσικών προσώπων διαφορετικής πιθανότητας και σοβαρότητας, ο Διαχειριστής εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση ενός βαθμού ασφάλειας που αντιστοιχεί στον εν λόγω κίνδυνο.

3. Δραστηριότητες μάρκετινγκ του Διαχειριστή
1. Ο Διαχειριστής μπορεί να προβάλλει πληροφορίες μάρκετινγκ για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η προβολή αυτού του περιεχομένου πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του RODO, δηλαδή σύμφωνα με το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας να δημοσιεύει περιεχόμενο που σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και διαφημιστικό περιεχόμενο εκστρατειών στις οποίες συμμετέχει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Πελατών/χρηστών, οι Πελάτες/χρήστες αναμένουν να λαμβάνουν περιεχόμενο παρόμοιου περιεχομένου και μάλιστα το αναμένουν ή είναι άμεσος σκοπός τους να επισκέπτονται τον ιστότοπο/τις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

4. Αποδέκτες των δεδομένων των χρηστών
1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών μόνο σε εκτελούντες την επεξεργασία βάσει συμβάσεων που έχουν συναφθεί για την ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να εκτελούν υπηρεσίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, π.χ. φιλοξενία και συντήρηση του δικτυακού τόπου, υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις.

5. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες
1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες.

6. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων 1.
1. Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα:
1. πρόσβαση (άρθρο 15 RODO) - να λάβει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με το αν γίνεται επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή όχι. Εάν τα δεδομένα που το αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία, δικαιούται να έχει πρόσβαση σε αυτά και να λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες: σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα ή τα κριτήρια για τον καθορισμό τους, το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αντιταχθεί στην εν λόγω επεξεργασία,
2. να λάβει αντίγραφο των δεδομένων (άρθρο 15 παράγραφος 3 RODO) - να λάβει αντίγραφο των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, με το πρώτο αντίγραφο να είναι δωρεάν, ενώ για τα επόμενα αντίγραφα ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να χρεώσει εύλογη αμοιβή με βάση το διοικητικό κόστος,
3. στη διόρθωση (άρθρο 16 RODO) - να ζητήσει τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων,
4. στη διαγραφή (άρθρο 17 RODO) - να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων της, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει πλέον νομική βάση για την επεξεργασία ή τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,
5. στον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 RODO) - να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν:
1. το υποκείμενο των δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
2. η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων ζητώντας τον περιορισμό της επεξεργασίας,
3. ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα χρειάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξίωσης,
4. το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία - έως ότου διαπιστωθεί εάν οι νόμιμοι λόγοι εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν των λόγων της αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων,
6. στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 RODO) - να λάβει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας και να ζητήσει να αποσταλούν τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται βάσει της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων ή βάσει σύμβασης με αυτό και όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα,
7. να αντιταχθεί (άρθρο 21 RODO) - να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του/της για τους νόμιμους σκοπούς του υπεύθυνου επεξεργασίας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του/της, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Στη συνέχεια, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αξιολογεί την ύπαρξη έγκυρων νόμιμων λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή λόγων για τη θεμελίωση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων. Εάν, σύμφωνα με την αξιολόγηση, τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων υπερτερούν των συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να παύσει την επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς,
8. να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει οποιαδήποτε αιτία, αλλά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης θα εξακολουθήσει να είναι νόμιμη. Η ανάκληση της συγκατάθεσης θα έχει ως αποτέλεσμα ο Διαχειριστής να παύσει να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε η συγκατάθεση.
2. Προκειμένου να ασκήσει τα προαναφερθέντα δικαιώματα, το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να επικοινωνήσει, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται, με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να τον ενημερώσει για το ποιο δικαίωμα και σε ποιο βαθμό επιθυμεί να ασκήσει.

7. Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή, η οποία στην Πολωνία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με έδρα τη Βαρσοβία, οδός Stawki 2, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής
2. με επιστολή: ul. Stawki 2, 00-193 Βαρσοβία,
3. μέσω ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
4. τηλεφωνική γραμμή: 606-950-0000.

8. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
1. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να επικοινωνήσει απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως στη διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως προβλέπεται στην ενότητα 1, σημείο 2 της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies.

9 Τροποποιήσεις της πολιτικής απορρήτου
1. Η Πολιτική Απορρήτου και Cookies μπορεί να συμπληρώνεται ή να επικαιροποιείται σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του Διαχειριστή, προκειμένου να παρέχει επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες στους Πελάτες/Χρήστες.

10. Cookies
1. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα εκτελεί τις λειτουργίες απόκτησης πληροφοριών σχετικά με τους Πελάτες, τους Χρήστες και τη συμπεριφορά τους με τους ακόλουθους τρόπους
1. μέσω πληροφοριών που εισάγονται οικειοθελώς σε φόρμες για σκοπούς που απορρέουν από τη λειτουργία συγκεκριμένης φόρμας,
2. μέσω της αποθήκευσης αρχείων cookie (τα λεγόμενα "cookies") στις τελικές συσκευές,
3. μέσω της συλλογής αρχείων καταγραφής του διακομιστή ιστού από τον φορέα φιλοξενίας του διαδικτυακού καταστήματος (απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας).
2. Τα cookies είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Πελάτη/Χρήστη και προορίζονται για τη χρήση της ιστοσελίδας του Καταστήματος Διαδικτύου. Τα cookies περιέχουν συνήθως το όνομα της ιστοσελίδας από την οποία προέρχονται, το χρόνο που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.
3. Το Κατάστημα Διαδικτύου χρησιμοποιεί cookies μόνο αφού ο Πελάτης/Χρήστης του Καταστήματος έχει δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή του προς τούτο. Η συγκατάθεση για τη χρήση όλων των cookies από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δίνεται με το πάτημα του κουμπιού: "Κλείσιμο" ενώ εμφανίζεται το μήνυμα σχετικά με τη χρήση των cookies από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή με το κλείσιμο αυτού του μηνύματος.
4. Εάν ο Πελάτης/Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν συναινεί στη χρήση των cookies από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή: "Δεν δίνω τη συγκατάθεσή μου", η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στο μήνυμα σχετικά με τη χρήση των cookies από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή να προβεί σε αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί επί του παρόντος (ωστόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία του ιστότοπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος).
5. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης/σύστημα διαδικτύου σας από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
6. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προέρχονται από τα cookies είναι τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, που συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τη διασφάλιση της ασφάλειας των υπηρεσιών.
7. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού καταστήματος: "session" (cookies συνόδου) και "permanent" (μόνιμα cookies). Τα cookies "συνόδου" είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή του Χρήστη έως ότου αυτός αποσυνδεθεί, εγκαταλείψει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή απενεργοποιήσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο). Τα "μόνιμα" cookies αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή του Πελάτη/Χρήστη για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις παραμέτρους των cookies ή μέχρι να διαγραφούν από τον Πελάτη/Χρήστη.

Λειτουργικά cookies (απαραίτητα)
all4mobi.gr
prompt_token: 365 ημέρες, cookie
Προσδιορίζει τον πελάτη του καταστήματος.
shop_monit_token: 30 λεπτά, cookie
Προσδιορίζει τον πελάτη του καταστήματος.
πελάτης: 1 ημέρα, cookie
Προσδιορίζει έναν συνδεδεμένο πελάτη / καλάθι ενός μη συνδεδεμένου πελάτη.
affiliate: 90 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το αναγνωριστικό θυγατρικής από το οποίο έγινε πρόσβαση στο κατάστημα.
ordersDocuments: cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εκτύπωσης ενός εγγράφου.
__idsui: 1095 ημέρες, cookie
Αρχείο απαραίτητο για τη λειτουργία του λεγόμενου light login στον ιστότοπο.
__idsual: 1095 ημέρες, cookie
Αρχείο απαραίτητο για τη λειτουργία της λεγόμενης ελαφριάς σύνδεσης στον ιστότοπο.
__IAI_SRC: 90 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει μόνο την πηγή από την οποία έγινε η πρόσβαση στη σελίδα.
login: cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το αν ο χρήστης έχει συνδεθεί στον ιστότοπο.
CPA: 28 ημέρες, cookie
Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεταβλητές για τα προγράμματα CPA / CPS στα οποία συμμετέχει ο ιστότοπος.
__IAIRSABTVARIANT__: 30 ημέρες, cookie
Αναγνωριστικό παραλλαγής για τη δοκιμή A/B και τη διαμόρφωση της μηχανής IdoSell RS.
basket_id: 365 ημέρες, cookie
Το αναγνωριστικό καλαθιού του χρήστη του ιστότοπου, που δίνεται για τη διάρκεια της τρέχουσας συνεδρίας.
page_counter: 1 ημέρα, cookie
Μετρητής των σελίδων που επισκέφθηκε.
LANGID: 180 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα που έχει επιλέξει ο χρήστης της σελίδας.
REGID: 180 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την περιοχή του χρήστη της ιστοσελίδας.
CURRID: 180 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το νόμισμα που έχει επιλέξει ο χρήστης της σελίδας.
__IAIABT__: 30 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει το αναγνωριστικό της δοκιμής A/B, με σκοπό τη δοκιμή και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του καταστήματος.
__IAIABTSHOP__: 30 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει το αναγνωριστικό του καταστήματος που συμμετέχει στη δοκιμή A/B.
__IAIABTVARIANT__: 30 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει το αναγνωριστικό της παραλλαγής που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας δοκιμής A/B.
toplayerwidgetcounter[]: cookie
Αποθηκεύει τον αριθμό των φορών που έχει εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα.
samedayZipcode: 90 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον ταχυδρομικό κώδικα του χρήστη του ιστότοπου, ο οποίος απαιτείται για την προσφορά παράδοσης με courier στην υπηρεσία SameDay.
applePayAvailability: 30 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το αν μια μέθοδος πληρωμής ApplePay είναι διαθέσιμη για τον χρήστη.
paypalMerchant: 1 ημέρα, cookie
Αναγνωριστικό λογαριασμού PayPal.
toplayerNextShowTime_: cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την ώρα κατά την οποία θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο μήνυμα.
discountCode_clicked: 1 ημέρα, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το κλείσιμο της ενεργής μπάρας έκπτωσης.
freeeshipping_clicked: 1 ημέρα, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το κλείσιμο της μπάρας που υποδεικνύει τη δωρεάν παράδοση.
ανακατεύθυνση: cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το κλείσιμο του αναδυόμενου μηνύματος που ενημερώνει για την προτεινόμενη γλώσσα για το κατάστημα.
filterHidden: 365 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το ποιο φίλτρο πρέπει να καταρρεύσει όταν ανανεώνεται ο κατάλογος αγαθών.
toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες όταν κλείνει ένα αναδυόμενο μήνυμα.
cpa_currency: 60 λεπτά, cookie
Διατηρεί πληροφορίες σχετικά με το νόμισμα για τα προγράμματα CPA / CPS στα οποία συμμετέχει ο ιστότοπος.
basket_products_count: cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των προϊόντων στο καλάθι.
wishes_products_count: cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αγαθών στη λίστα αγαπημένων.
IAI S.A.
iai_accounts_toplayer: 30 ημέρες, cookie
Εξασφαλίζει τη σωστή εμφάνιση του αναδυόμενου μηνύματος που ενημερώνει για την υπηρεσία σύνδεσης IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).
IdoSell
platform_id: cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το αν ο ιστότοπος εμφανίζεται στην εφαρμογή για κινητά.
paypalAvailability_: 1 ημέρα, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το αν μια μέθοδος πληρωμής PayPal είναι διαθέσιμη για τον χρήστη.
ck_cook: 3 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το αν ο χρήστης του ιστότοπου έχει συναινέσει στη χρήση cookies.
IdoAccounts
accounts_terms: 365 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με το αν ο χρήστης έχει αποδεχτεί τη συγκατάθεση για τη χρήση της υπηρεσίας IdoAccounts.
express_checkout_login: 365 ημέρες, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin
Google
NID: 180 ημέρες, cookie
Αυτά τα cookies (NID, ENID) χρησιμοποιούνται για να θυμούνται τις προτιμήσεις του χρήστη και άλλες πληροφορίες, όπως η προτιμώμενη γλώσσα, ο αριθμός των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης (για παράδειγμα, 10 ή 20) και αν ο χρήστης επιθυμεί να είναι ενεργοποιημένο το φίλτρο Google SafeSearch. Το αρχείο αυτό είναι επίσης απαραίτητο για την προσφορά της υπηρεσίας πληρωμών Google Pay.
Google reCAPTCHA
_GRECAPTCHA: 1095 ημέρες, cookie
Αυτό το cookie ορίζεται από το Google reCAPTCHA, το οποίο προστατεύει τον ιστότοπό μας από αιτήματα spam σε φόρμες επικοινωνίας.
PayPal
ts: cookie
Αυτό το cookie παρέχεται συνήθως από την PayPal και διαχειρίζεται τις υπηρεσίες πληρωμών στον ιστότοπο.
ts_c: 1095 ημέρες, cookie
Αυτό το cookie παρέχεται συνήθως από την PayPal και χρησιμοποιείται για την πρόληψη της απάτης.
x-pp-s: cookie
Αυτό το cookie παρέχεται συνήθως από την PayPal και χειρίζεται τις υπηρεσίες πληρωμών στον ιστότοπο.
enforce_policy: 365 ημέρες, cookie
Αυτό το cookie παρέχεται συνήθως από την PayPal και υποστηρίζει τις υπηρεσίες πληρωμών στον ιστότοπο.
tsrce: 3 ημέρες, cookie
Αυτό το cookie παρέχεται συνήθως από την PayPal και υποστηρίζει υπηρεσίες πληρωμών στον ιστότοπο.
l7_az: 60 λεπτά, cookie
Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για τη λειτουργία σύνδεσης της PayPal στον ιστότοπο.
LANG: 1 ημέρα, cookie
Αυτό το cookie παρέχεται συνήθως από την PayPal και υποστηρίζει τις υπηρεσίες πληρωμών στον ιστότοπο.
nsid: cookie
Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των συναλλαγών στον ιστότοπο. Το cookie είναι απαραίτητο για τις ασφαλείς συναλλαγές.
Αναλυτικά cookies
IAI S.A.
__IAI_AC2: 45 ημέρες, cookie
Αναγνωριστικό παρακολούθησης δραστηριότητας για τη συλλογή του ιστορικού των πηγών προπαραγγελιών, καθώς και της πηγής μέσω της οποίας έγινε η παραγγελία σύμφωνα με το μοντέλο απόδοσης του τελευταίου κλικ.
Google Analytics
_ga_: 730 ημέρες, cookie
Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων ενός χρήστη στον ιστότοπο, καθώς και τις ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης.
_ga_: 730 ημέρες, cookie
Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_gid: 1 ημέρα, cookie
Το cookie _gid καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
_gat: 1 ημέρα, cookie
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ταχύτητας των αιτήσεων. Το Analytics ανωνυμοποιεί τη διεύθυνση IP.
_dc_gtm_UA-#: 730 ημέρες, cookie
Χρησιμοποιείται από το Google Tag Manager για τον έλεγχο της φόρτωσης της ετικέτας δέσμης ενεργειών του Google Analytics. Το Analytics ανωνυμοποιεί τη διεύθυνση IP.
FPLC: 1200 λεπτά, cookie
Μια έκδοση του Non-HttpOnly cookie με το όνομα FPLC με κατακερματισμένη τιμή από την τιμή FPID.
_gat[_]: 1 λεπτό, cookie
Χρησιμοποιείται για να περιορίσει την ταχύτητα των αιτήσεων. Εάν το Google Analytics υλοποιείται μέσω του Google Tag Manager, αυτό το cookie θα ονομάζεται _dc_gtm_.
_gat_gtag: 1 λεπτό, cookie
Χρησιμοποιείται για την ανάλυση των συνηθειών περιήγησης των επισκεπτών, της ροής, της πηγής και άλλων πληροφοριών.
__utma: 730 ημέρες, cookie
Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ χρηστών και συνεδριών. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και δεν υπάρχει υπάρχον cookie __utma. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.
__utmb: 30 λεπτά, cookie
Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό νέων συνόδων/επισκέψεων. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και δεν υπάρχει υφιστάμενο cookie __utmb. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.
__utmc: cookie
Δεν χρησιμοποιείται στο ga.js. Ορίζεται για διαλειτουργικότητα με το urchin.js. Ιστορικά, αυτό το cookie λειτουργούσε σε συνδυασμό με το cookie __utmb για να καθορίσει εάν ένας χρήστης βρισκόταν σε νέα περίοδο λειτουργίας/επισκέψεων.
__utmt: 10 λεπτά, cookie
Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του αριθμού των αιτήσεων.
__utmz: 180 ημέρες, cookie
Αποθηκεύει την πηγή κίνησης ή την καμπάνια που εξηγεί πώς ο χρήστης έφτασε στον ιστότοπό σας. Το cookie δημιουργείται κατά την εκτέλεση της βιβλιοθήκης javascript και ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.
__utmv: 730 ημέρες, cookie
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσαρμοσμένων μεταβλητών δεδομένων σε επίπεδο επισκέπτη. Αυτό το cookie δημιουργείται όταν ένας προγραμματιστής χρησιμοποιεί τη μέθοδο _setCustomVar με μια προσαρμοσμένη μεταβλητή σε επίπεδο επισκέπτη. Αυτό το cookie χρησιμοποιήθηκε επίσης για την απαρχαιωμένη μέθοδο _setVar. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.
AMP_TOKEN: 365 ημέρες, cookie
Περιέχει ένα token που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ενός αναγνωριστικού πελάτη από την υπηρεσία AMP Client ID. Άλλες πιθανές τιμές υποδηλώνουν ένα opt-out, ένα αίτημα κατά τη διάρκεια της πτήσης ή ένα σφάλμα ανάκτησης του αναγνωριστικού πελάτη από την υπηρεσία AMP Client ID.
FPID: 730 ημέρες, cookie
Αυτό το cookie ονομάζεται FPID (First Party Identifier) από προεπιλογή. Η τιμή που είναι αποθηκευμένη στο FPID θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του αναγνωριστικού πελάτη σε ένα αίτημα προς τους διακομιστές της Google.
_gaexp: 90 ημέρες, cookie
Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συμπερίληψης ενός χρήστη σε ένα πείραμα και τη λήξη των πειραμάτων στα οποία έχει συμπεριληφθεί ο χρήστης.
_opt_awcid: 1 ημέρα, cookie
Χρησιμοποιείται για καμπάνιες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά πελατών Google Ads.
_opt_awmid: 1 ημέρα, cookie
Χρησιμοποιείται για καμπάνιες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικό καμπάνιας Google Ads.
_opt_awgid: 1 ημέρα, cookie
Χρησιμοποιείται για καμπάνιες που αντιστοιχίζονται σε Google Ads Group IDs
_opt_awkid: 1 ημέρα, cookie
Χρησιμοποιείται για καμπάνιες που αντιστοιχίζονται σε αναγνωριστικά κριτηρίων Google Ads
_opt_utmc: 1 ημέρα, cookie
Αποθηκεύει την τελευταία παράμετρο του ερωτήματος utm_campaign.
_opt_expid: 0,2 λεπτά, cookie
Αποθηκεύει την τελευταία παράμετρο του ερωτήματος utm_campaign.
Εικονοστοιχείο Google Analytics: 999 ημέρες, εικονοστοιχείο παρακολούθησης
Το εικονοστοιχείο μετράει τις επισκέψεις, τα κλικ και άλλες ψηφιακές συμπεριφορές. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη στρατηγική μάρκετινγκ σας.
__utmli: 60 ημέρες, cookie
Το cookie αποτελεί μέρος της λειτουργίας Enhanced Link Attribution, η οποία (προσπαθεί) να διακρίνει τα κλικ σε συνδέσμους που οδηγούν στον ίδιο προορισμό στα αναλυτικά στοιχεία σελιδοποίησης. Περιέχει το αναγνωριστικό (εάν υπάρχει) του συνδέσμου που έκανε κλικ (ή του γονέα του) για να διαβαστεί στην επόμενη σελίδα, έτσι ώστε οι αναλύσεις εντός της σελίδας να μπορούν να προσδιορίσουν σε ποιο σημείο της σελίδας βρισκόταν ο σύνδεσμος που έκανε κλικ.
Χάρτες Google
SID: 3650 ημέρες, cookie
Περιέχουν ψηφιακά υπογεγραμμένα και κρυπτογραφημένα αρχεία του αναγνωριστικού του λογαριασμού Google του χρήστη και του τελευταίου χρόνου σύνδεσης. Ο συνδυασμός αυτών των cookies (SID, HSID) επιτρέπει στην Google να αποκλείει πολλούς τύπους επιθέσεων, όπως απόπειρες κλοπής του περιεχομένου φορμών που υποβάλλονται σε υπηρεσίες της Google.
Cookies διαφήμισης
Meta (Facebook)
fbsr_: cookie
Περιέχει ένα υπογεγραμμένο αίτημα για έναν χρήστη του Facebook App.
fbss_: 365 ημέρες, cookie
Κοινόχρηστη σύνοδος του Facebook.
fbs_: 30 λεπτά, cookie
Συνεδρία του Facebook.
Meta Pixel: 999 ημέρες, εικονοστοιχείο παρακολούθησης
Το Meta Pixel είναι ένα κομμάτι κώδικα που σας επιτρέπει να μετράτε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών σας κατανοώντας τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι χρήστες του ιστότοπου και σας επιτρέπει να βεβαιώνεστε ότι οι διαφημίσεις του καταστήματός σας εμφανίζονται στα σωστά άτομα.
_fbp: 90 ημέρες, cookie
Cookie που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών και την όσο το δυνατόν ακριβέστερη αντιστοίχιση της διαφήμισης με το προφίλ του χρήστη.
fr: 90 ημέρες, cookie
Cookie που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προφίλ χρήστη και την όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσαρμογή της διαφήμισης στο προφίλ του χρήστη.
_fbc: 730 ημέρες, cookie
Τελευταία επίσκεψη στο κατάστημα.
tr: cookie
Cookie που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών και την όσο το δυνατόν ακριβέστερη αντιστοίχιση της διαφήμισης με το προφίλ του χρήστη.
sb: 402 ημέρες, cookie
Αυτό το cookie βοηθά στον εντοπισμό και την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ασφαλείας σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο Facebook χωρίς εξουσιοδότηση, για παράδειγμα εισάγοντας τυχαίους κωδικούς πρόσβασης. Χρησιμοποιείται επίσης για την αποθήκευση πληροφοριών που θα επιτρέψουν στο Facebook να ανακτήσει το λογαριασμό ενός χρήστη εάν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του, ή για την παροχή πρόσθετου ελέγχου ταυτότητας εάν υποπτεύεται ότι κάποιος έχει παραβιάσει το λογαριασμό του. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα cookies "sb" και "dbln", τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν με ασφάλεια το πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη.
usida: cookie
Συλλέγει έναν συνδυασμό του προγράμματος περιήγησης του χρήστη και ενός μοναδικού αναγνωριστικού, που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση των διαφημίσεων με τους χρήστες.
wd: 9 ημέρες, cookie
Αυτό το cookie βοηθά στην κατεύθυνση της κυκλοφορίας μεταξύ των διακομιστών και στην ανάλυση της ταχύτητας φόρτωσης των προϊόντων Meta σε διαφορετικούς χρήστες. Χάρη στα cookies, η Meta μπορεί επίσης να καταγράφει την αναλογία διαστάσεων και τις διαστάσεις της οθόνης και των παραθύρων ενός χρήστη και γνωρίζει αν έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία υψηλής αντίθεσης, ώστε να μπορεί να παρουσιάζει σωστά τους ιστότοπους και τις εφαρμογές της. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει, μεταξύ άλλων, τα "dpr" και "wd" για να παρέχει στο χρήστη τις βέλτιστες παραμέτρους οθόνης της συσκευής.
locale: 9 ημέρες, cookie
Αυτό το cookie περιέχει την τοποθεσία του τελευταίου χρήστη που συνδέθηκε σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης.
datr: 7 ημέρες, cookie
Ο σκοπός του cookie datr είναι να προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Facebook ανεξάρτητα από τον συνδεδεμένο χρήστη. Αυτό το cookie παίζει βασικό ρόλο στις λειτουργίες ασφάλειας και ακεραιότητας της σελίδας του Facebook.
all4mobi.gr
RSSID: 180 ημέρες, cookie
IdoSell RS ID χρήστη, χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της προβολής προσαρμοσμένων προϊοντικών συστάσεων στον ιστότοπο.
__IAIRSUSER__: 60 λεπτά, cookie
IdoSell RS ID χρήστη, που χρησιμοποιείται με σκοπό την εμφάνιση εξατομικευμένων συστάσεων προϊόντων στον ιστότοπο.
Google Analytics
__gads: 395 ημέρες, cookie
Για την παροχή παράδοσης διαφημίσεων ή επαναστόχευσης.

8. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες/χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιούν τους ιστότοπους, γεγονός που τους επιτρέπει να βελτιώσουν τη δομή και το περιεχόμενό τους,
2. τη διατήρηση μιας συνεδρίας Πελάτη/Χρήστη (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο Πελάτης/Χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασής του σε κάθε υποσελίδα του Διαδικτυακού Καταστήματος,
3. τη δημιουργία προφίλ του Πελάτη/Χρήστη προκειμένου να προβάλλονται συστάσεις προϊόντων και εξατομικευμένο υλικό σε διαφημιστικά δίκτυα, ιδίως στο δίκτυο της Google.
9. Το λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο) επιτρέπει συνήθως την αποθήκευση cookies στην τερματική συσκευή του Πελάτη/Χρήστη από προεπιλογή. Οι Πελάτες/Χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές ρυθμίσεις τους. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού επιτρέπει τη διαγραφή των cookies. Είναι επίσης δυνατή η αυτόματη παρεμπόδιση των cookies.
10. Οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
11. Τα αρχεία cookie που τοποθετούνται στην τερματική συσκευή του Πελάτη/Χρήστη και χρησιμοποιούνται μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από διαφημιστές που συνεργάζονται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τους συνεργάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
12. Τα cookies ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το δίκτυο Google για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στον τρόπο με τον οποίο ο Πελάτης/Χρήστης χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται να διατηρούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή πλοήγησης του χρήστη ή το χρόνο που δαπανάται σε μια συγκεκριμένη σελίδα: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
13. Συνιστούμε στον Πελάτη/Χρήστη να διαβάσει τις πολιτικές απορρήτου αυτών των εταιρειών για να κατανοήσει τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται στα στατιστικά στοιχεία: Πολιτική απορρήτου της Google Analytics.
14. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του Πελάτη/Χρήστη που συλλέγονται από το διαφημιστικό δίκτυο της Google, ο Πελάτης/Χρήστης μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies χρησιμοποιώντας το ακόλουθο εργαλείο: https://www.google.com/ads/preferences/.
15. Στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υπάρχουν πρόσθετα (plug-ins) που ενδέχεται να διαβιβάζουν δεδομένα του Πελάτη/Χρήστη στους Διαχειριστές, όπως: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
16. Για την ορθή εκτέλεση της συμφωνίας πωλήσεων εξ αποστάσεως, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να μοιράζεται τα δεδομένα των Πελατών/Χρηστών με εταιρείες ταχυμεταφορών. Οι επί του παρόντος διαθέσιμες μέθοδοι παράδοσης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι διαθέσιμες σελ: https://all4mobi.gr/gre-delivery.html.
17. Για την ορθή εκτέλεση της Συμφωνίας εξ αποστάσεως πώλησης, ο Διαχειριστής μπορεί να μοιράζεται τα δεδομένα των Πελατών/Χρηστών με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι επί του παρόντος διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής με τη μορφή προπληρωμής στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://all4mobi.gr/gre-payments.html.

11. Ενημερωτικό δελτίο
1. Ο Πελάτης μπορεί να συμφωνήσει να λαμβάνει εμπορικές πληροφορίες ηλεκτρονικά, επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή στη φόρμα εγγραφής ή αργότερα στη σχετική καρτέλα. Σε περίπτωση τέτοιας συγκατάθεσης, ο Πελάτης/Χρήστης θα λαμβάνει πληροφορίες (Newsletter) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καθώς και άλλες εμπορικές πληροφορίες που αποστέλλονται από τον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Πελάτης.
2. Ο Πελάτης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να παραιτηθεί από τη λήψη του Newsletter από μόνος του, καταργώντας την επιλογή του κατάλληλου κουτιού στη σελίδα του Λογαριασμού του ή μεταβαίνοντας στη φόρμα https://all4mobi.gr/newsletter.php, κάνοντας κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο που βρίσκεται στο περιεχόμενο κάθε Newsletter ή μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών.

12. Λογαριασμός
1. Ο Πελάτης/Χρήστης δεν μπορεί να ανεβάζει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή να παρέχει στον Πωλητή περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων απόψεων και άλλων δεδομένων παράνομης φύσης.
2. Ο Πελάτης/Χρήστης αποκτά πρόσβαση στο Λογαριασμό μετά την εγγραφή του.
3. Στο πλαίσιο της εγγραφής, ο Πελάτης/Χρήστης εισάγει τον τύπο λογαριασμού ή το φύλο, το όνομα, το επώνυμο, την επωνυμία της εταιρείας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τα στοιχεία για την έκδοση παραστατικού πώλησης, τα στοιχεία αποστολής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέγει έναν κωδικό πρόσβασης. Ο Πελάτης/Χρήστης εγγυάται ότι τα στοιχεία που παρέχει στη φόρμα εγγραφής είναι ορθά. Η εγγραφή προϋποθέτει ότι ο Πελάτης/Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις και δηλώνει στη φόρμα εγγραφής ότι ο Πελάτης/Χρήστης έχει διαβάσει τους Όρους και Προϋποθέσεις και αποδέχεται πλήρως όλες τις διατάξεις τους.
4. Κατά τη στιγμή της χορήγησης στον Πελάτη/Χρήστη πρόσβασης στον Λογαριασμό, συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη σύμβαση για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετικά με τον Λογαριασμό για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από την εν λόγω συμφωνία σύμφωνα με τους όρους των Όρων και Προϋποθέσεων.
5. Η εγγραφή ενός Λογαριασμού σε μία από τις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σημαίνει ταυτόχρονα εγγραφή που επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλες σελίδες υπό τις οποίες διατίθεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
6. Ο Πελάτης/Χρήστης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ, ενημερώνοντας τον Πωλητή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή εγγράφως στη διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 1, σημείο 2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και Cookies.
7. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που αφορά τον Λογαριασμό σε περίπτωση διακοπής της παροχής ή μεταβίβασης της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε τρίτους, παραβίασης του νόμου ή των διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων από τον Πελάτη/Χρήστη, καθώς και σε περίπτωση αδράνειας του Πελάτη/Χρήστη για διάστημα 6 μηνών. Η σύμβαση καταγγέλλεται με προειδοποίηση επτά ημερών. Ο Πωλητής μπορεί να ορίσει ότι για την επανεγγραφή του λογαριασμού απαιτείται η άδεια του Πωλητή.

IdoSell Trusted Reviews
4.34 / 5.00 802 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-21
Παρέλαβα την παραγγελία αλλά δυστυχώς η μία θήκη ήταν για άλλο κινητο και έτσι θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση η οποία ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί!
2024-07-18
ολα καλα !
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel