Δωρεάν παράδοση από το 40,00 €

Κανονισμοί καταστημάτων all4mobi.gr

§ 1 Ορισμοί
1. Κανονισμοί - ο παρών κανονισμός, ο οποίος καθορίζει τις αρχές για τη σύναψη συμφωνιών πωλήσεων εξ αποστάσεως μέσω του Διαδικτυακού Καταστήματος, τις αρχές για την εκτέλεση των συμφωνιών αυτών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών της συμφωνίας πωλήσεων εξ αποστάσεως και τις αρχές για τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών. Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, οι Όροι είναι αντίστοιχα οι κανόνες και οι κανονισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 8 του νόμου για την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα.
2. Πελάτης - φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, στο οποίο έχει χορηγηθεί δικαιοπρακτική ικανότητα από το νόμο, το οποίο συνάπτει σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως με τον Πωλητή.
3. Καταναλωτής - φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, στο οποίο έχει χορηγηθεί δικαιοπρακτική ικανότητα από το νόμο, το οποίο συνάπτει σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως με τον Πωλητή, φυσικό πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί με τον έμπορο νομική συναλλαγή που δεν συνδέεται άμεσα με την οικονομική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
4. Ατομικός επιχειρηματίας - φυσικό πρόσωπο που συνάπτει συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως που συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όταν το περιεχόμενο της εν λόγω συμφωνίας υποδηλώνει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για το εν λόγω πρόσωπο, ο οποίος απορρέει ιδίως από το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, που διατίθεται βάσει των διατάξεων του Κεντρικού Μητρώου και των πληροφοριών για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
5. Επιχειρηματίας: φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο και στην οποία ο νόμος προσδίδει δικαιοπρακτική ικανότητα, που ασκεί επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα στο όνομά του.
6. Πωλητής:
All4mobi S.A,
info@all4mobi.gr,
Τηλέφωνο: 211 23 47 062
NIP PL5214022467,
REGON 525498960.
7. Διεύθυνση της καταστατικής έδρας του πωλητή:
Wynalazek 2A/U6,
02-677 Βαρσοβία, Πολωνία.
8. Ηλεκτρονικό κατάστημα - ο δικτυακός τόπος που διαχειρίζεται ο Πωλητής, διαθέσιμος στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://all4mobi.gr, μέσω του οποίου ο Πελάτης μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά και τη διαθεσιμότητά τους και να αγοράζει τα Αγαθά ή να παραγγέλνει υπηρεσίες.
9. Σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως - η σύμβαση πώλησης αγαθών / σύμβαση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών ή ψηφιακού περιεχομένου (κατά περίπτωση), που συνάπτεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
10. Αγαθά - κινητό αντικείμενο που μπορεί να αγοράσει ο Πελάτης από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
11. Ψηφιακή υπηρεσία - μια υπηρεσία που επιτρέπει στον Καταναλωτή να:
1. να παράγει, να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει ή να έχει πρόσβαση σε δεδομένα σε ψηφιακή μορφή,
2. την κοινή χρήση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή που έχουν μεταφορτωθεί ή δημιουργηθεί από τον Καταναλωτή ή άλλους χρήστες αυτής της υπηρεσίας,
3. άλλες μορφές αλληλεπίδρασης μέσω δεδομένων.
12. ψηφιακό περιεχόμενο - δεδομένα που παράγονται και παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή.
13. Πολιτική απορρήτου και cookies του διαδικτυακού καταστήματος - έγγραφο που καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση των cookies. Η πολιτική απορρήτου και cookies αποτελεί το Παράρτημα 3 των Όρων και Προϋποθέσεων και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://all4mobi.gr/gre-privacy-and-cookie-notice.html.
14. Μόνιμος φορέας - νοείται υλικό ή εργαλείο που επιτρέπει στον Πελάτη ή στον Πωλητή να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον Πελάτη κατά τρόπο που να επιτρέπει τη μελλοντική πρόσβαση στις πληροφορίες για χρονικό διάστημα κατάλληλο για τους σκοπούς των πληροφοριών αυτών και που επιτρέπει την αναδημιουργία των αποθηκευμένων πληροφοριών σε αμετάβλητη μορφή, ιδίως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
15. Ηλεκτρονικό έντυπο παραγγελίας - η ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας που διαθέτει ο Πωλητής στον Αγοραστή.
16. Ηλεκτρονικό έντυπο επιστροφής - η ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής που διατίθεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή- διατίθεται στη διεύθυνση https://all4mobi.gr/returns-open.php.
17. Ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας - η ηλεκτρονική διαδικασία καταγγελίας που παρέχεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή- διαθέσιμη στη διεύθυνση https://all4mobi.gr/rma-open.php.
18. Αποστολή παραγγελίας - επιβεβαίωση παραγγελίας με το πάτημα του κουμπιού "Παραγγελία και πληρωμή" από τον Πελάτη, η οποία θεωρείται ως υποβολή από τον Πελάτη δεσμευτικής δήλωσης πρόθεσης σύναψης σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως με τον Πωλητή.
19. Λογαριασμός - σύνολο δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στο σύστημα πληροφορικής του Πωλητή και αφορούν έναν συγκεκριμένο Πελάτη και τις παραγγελίες που έχει υποβάλει και τις Συμφωνίες πωλήσεων εξ αποστάσεως που έχει συνάψει, με τη χρήση των οποίων ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει παραγγελίες, καθώς και να τις ακυρώνει ή να τις επεξεργάζεται εγκαίρως και να συνάπτει Συμφωνίες πωλήσεων εξ αποστάσεως. 20) Γνώμη σχετικά με τον χειρισμό παραγγελιών ή γνώμη του Πωλητή - γνώμη του Πελάτη σχετικά με τον χειρισμό παραγγελιών ή γνώμη του Πωλητή.
20. Γνώμη σχετικά με την εξυπηρέτηση της παραγγελίας ή γνώμη για μεμονωμένα αγαθά - υποκειμενικές δηλώσεις και βαθμολογίες που απονέμονται με τη μορφή αστεριών από το 1 έως το 5.
21. παραγγελία συνδρομής - μια παραγγελία που δημιουργείται αυτόματα από τη συνδρομή.
22. Συνδρομή - ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία Συνδρομητικών Παραγγελιών για συγκεκριμένα Αγαθά, σύμφωνα με την επανάληψη που έχει επιλέξει ο Πελάτης, χωρίς την ανάγκη να πραγματοποιούνται ξεχωριστές παραγγελίες μέχρι να ολοκληρωθεί η Συνδρομή.
23. Επαναλαμβανόμενες πληρωμές - είναι οι πληρωμές που διαχειρίζεται η υπηρεσία πληρωμών IdoPay που παρέχει ο Διαχειριστής και εκτελούνται αυτόματα, σε συγκεκριμένους κύκλους, και χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των Παραγγελιών Συνδρομής βάσει της συγκατάθεσης που έχει δώσει ο Αγοραστής κατά την έναρξη της Συνδρομής (πάγια εντολή του κατόχου κάρτας).
24. Διαχειριστής - PayU SA με έδρα στο Poznań, 60-166 Poznań, στη διεύθυνση ul. Grunwaldzka 186, εγχώριο ίδρυμα πληρωμών, εποπτευόμενο από την Πολωνική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Υπηρεσιών Πληρωμών με τον αριθμό IP1/2012, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επιχειρηματιών που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Poznań - Nowe Miasto και Wilda στο Poznań, 8ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με τον αριθμό KRS 0000274399, με μετοχικό κεφάλαιο 7.789.000,00 PLN, πλήρως καταβεβλημένο, με αριθμό φορολογικού μητρώου NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 που είναι εγχώριο ίδρυμα πληρωμών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3872/2013. 2 σημείο 16 του νόμου της 19ης Αυγούστου 2011 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 2020, σημείο 794, όπως τροποποιήθηκε)[στο εξής: "PSA"].
25. Κάρτα - κάρτα πληρωμών που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο των συστημάτων Visa ή International ή Mastercard International, η οποία έχει εγκριθεί βάσει των κανονισμών των εν λόγω συστημάτων για την εκτέλεση συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία.

§ 2. Γενικές διατάξεις
1. Είδη και πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα:
1. Σύναψη συμφωνιών πώλησης μέσω διαδικτύου - όσον αφορά τα αγαθά που πωλούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
2. αρχές εγγραφής και χρήσης λογαριασμού στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Καταστήματος,
3. προσθήκη απόψεων, σχολίων και αξιολογήσεων - ο Πελάτης μπορεί να προσθέσει γνώμη ή σχόλιο στην παραγγελία του,
4. αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τα οποία ο Πωλητής επιβεβαιώνει την παραλαβή μιας παραγγελίας, την πιθανή παραλαβή πληρωμής, την αποδοχή μιας παραγγελίας για επεξεργασία.
2. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο Πελάτης πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:
1. προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο στην τρέχουσα έκδοση π.χ:
- Firefox
- Chrome
- Microsoft Edge
2. οποιοδήποτε πρόγραμμα για την προβολή αρχείων σε μορφή PDF.
Τρίτον Το περιεχόμενο που βρίσκεται στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών των Αγαθών και των τιμών, αποτελεί πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 71 του Αστικού Κώδικα.
4. Ο Πωλητής καθιστά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μαζί με τα Παραρτήματα διαθέσιμους μέσω συνδέσμου στην αρχική σελίδα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Ο αγοραστής μπορεί να τους κατεβάσει και να τους εκτυπώσει.
5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διαβίβασης των επικοινωνιών και των δεδομένων σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατάλληλα για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως μέτρα για την αποτροπή της απόκτησης και της τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω του Διαδικτύου από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

§ 3. Παραγγελίες
1. Η υποβολή παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να γίνει μέσω ενός Λογαριασμού ή επιλέγοντας την επιλογή αγοράς χωρίς εγγραφή, οπότε δημιουργείται ένας εσωτερικός λογαριασμός, βάσει του οποίου ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει έναν Λογαριασμό. Ο εσωτερικός λογαριασμός διατηρείται μέχρι τη διαγραφή των δεδομένων από το σύστημα ή τη δέσμευση του Λογαριασμού.
2. Η αγορά πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που διατίθεται στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η επιλογή των παραγγελθέντων αγαθών γίνεται με την προσθήκη τους στο καλάθι. Το ηλεκτρονικό έντυπο παραγγελίας καθορίζει, μεταξύ άλλων, ποια Αγαθά, σε ποια τιμή και σε ποιες ποσότητες επιθυμεί να παραγγείλει ο Πελάτης στην τοποθεσία που έχει υποδείξει. Ο Πελάτης προβαίνει στις κατάλληλες τεχνικές ενέργειες βάσει των μηνυμάτων που εμφανίζονται.
3. Αφού ο Πελάτης εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εμφανίζεται μια περίληψη της παραγγελίας που έκανε. Η περίληψη της παραγγελίας θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με: τα στοιχεία αναγνώρισης του Πωλητή, το αντικείμενο της παραγγελίας, τη μοναδιαία και τη συνολική τιμή των παραγγελθέντων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης και άλλων εξόδων, εάν υπάρχουν, τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, τον επιλεγμένο τρόπο παράδοσης, τον χρόνο και το κόστος παράδοσης.
4. Εάν το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Ψηφιακού Περιεχομένου ή Ψηφιακών Υπηρεσιών που δεν είναι αποθηκευμένες σε υλικό μέσο ή υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά ή εξ αποστάσεως - ο Καταναλωτής στο πρόσθετο πλαίσιο ελέγχου που απαιτείται για την πραγματοποίηση της παραγγελίας και βρίσκεται στο Έντυπο Ηλεκτρονικής Παραγγελίας δίνει την ακόλουθη συγκατάθεση: "Συναινώ στην παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι αποθηκευμένο σε υλικό μέσο ή στην έναρξη της υπηρεσίας πριν από την παρέλευση 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και αναγνωρίζω την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης". Ο πωλητής θα επιβεβαιώσει την παραλαβή της προαναφερθείσας συγκατάθεσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
5. Για να γίνει μια παραγγελία, είναι απαραίτητο να δοθούν στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Παραγγελίας τα προσωπικά δεδομένα που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, να γίνει αποδοχή του περιεχομένου των Όρων και Προϋποθέσεων, να αποσταλεί η παραγγελία πατώντας το κουμπί "Παραγγελία και πληρωμή".
1. Η αποστολή ενός Ηλεκτρονικού Εντύπου Παραγγελίας από τον Πελάτη συνιστά δεσμευτική δήλωση πρόθεσης σύναψης σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
2. Η Σύμβαση Πωλήσεων εξ Αποστάσεως θεωρείται ότι έχει συναφθεί τη στιγμή που ο Πωλητής αποδέχεται το Ηλεκτρονικό Έντυπο Παραγγελίας, το οποίο επιβεβαιώνεται με την εμφάνιση μηνύματος στον Αγοραστή που επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας και παρέχει τον αριθμό παραγγελίας.
3. Μετά τη σύναψη μιας Σύμβασης Πωλήσεων εξ Αποστάσεως, ο Πελάτης λαμβάνει επιβεβαίωση της παραγγελίας που έκανε με τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία περιλαμβάνει: επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας και την τελική επιβεβαίωση όλων των σημαντικών στοιχείων της παραγγελίας και των γενικών όρων της συναφθείσας Σύμβασης Πωλήσεων εξ Αποστάσεως (Κανονισμοί του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αριθ. 1 και 2), τα στοιχεία του Πωλητή, την ευθύνη του Πωλητή για την ποιότητα της εκτέλεσης, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει ο Πωλητής μετά την πώληση και σχετικά με τον τρόπο και τα αποτελέσματα της υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και τα αποτελέσματα της υπαναχώρησης από τη σύμβαση περιλαμβάνονται στο Παράρτημα αριθ. 1.
4. Μέχρι ο Πωλητής να αρχίσει την επεξεργασία της παραγγελίας:
1. Ο Πελάτης μπορεί να αλλάξει την παραγγελία του χρησιμοποιώντας την τεχνική λύση που είναι διαθέσιμη στη σελίδα του ηλεκτρονικού εντύπου παραγγελίας και περνώντας ξανά από ολόκληρη τη διαδρομή της παραγγελίας. Η αλλαγή της παραγγελίας γίνεται με την τοποθέτηση νέας παραγγελίας που αντικαθιστά την προηγούμενη. Εναλλακτικά, η πληρωμή που πραγματοποίησε ο Πελάτης πιστώνεται στη νέα παραγγελία και, σε περίπτωση υπερπληρωμής, επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή.
2. Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του επιλέγοντας την επιλογή "ακύρωση παραγγελίας" που είναι διαθέσιμη στη σελίδα της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας.
5. Εάν ο Πελάτης ακυρώσει την παραγγελία, ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή που έλαβε εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η πληρωμή θα επιστραφεί με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης.
6. Ο χρόνος από την παραλαβή της πληρωμής έως την αποστολή είναι μεταξύ 1 και 3 εργάσιμων ημερών.

§ 4. Πληρωμή
1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής με τη μορφή προπληρωμής, αντικαταβολής (με πληρωμή σε λογαριασμό μετά την παράδοση). Η δυνατότητα αναβολής πληρωμής είναι δυνατή σε περιπτώσεις που συμφωνούνται μεμονωμένα με τον πωλητή.
2. Η πληρωμή των αγαθών μπορεί να γίνει με τον τρόπο που επιλέγεται κατά την παραγγελία στο ηλεκτρονικό έντυπο παραγγελίας.
3. Οι επί του παρόντος διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής με τη μορφή προπληρωμής στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://all4mobi.gr/gre-payments.html.

§ 5. Παράδοση
1. Στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας, ο πελάτης επιλέγει τον τρόπο παράδοσης σημειώνοντας την επιλογή που έχει γίνει.
2. Σε περίπτωση που τα αγαθά δεν παραληφθούν από τον Πελάτη, με αποτέλεσμα την επιστροφή των αγαθών στον Πωλητή - ο Πωλητής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, αφού καλέσει τον Πελάτη σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δόθηκε κατά τη διαδικασία αγοράς για την εκτέλεση της σύμβασης. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση γίνεται με δήλωση προς τον Πελάτη με τη μορφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο σημείο 2, ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στον Πελάτη την πληρωμή που έλαβε για τα αγαθά που αγόρασε ο Πελάτης.
4. Οι επί του παρόντος διαθέσιμες μέθοδοι παράδοσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://all4mobi.gr/gre-delivery.html.

§ 6. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση - ηλεκτρονικό έντυπο επιστροφής
1. Ο καταναλωτής που έχει συνάψει σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως μπορεί να υπαναχωρήσει από αυτήν εντός 14 ημερών χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από σύμβαση πωλήσεων εξ αποστάσεως - η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.
2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση υπό τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων παρέχεται και στον Ατομικό Επιχειρηματία. Εφόσον στις παραγράφους 6 και 7 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων αναφέρεται ο Καταναλωτής, νοείται και ο Ατομικός Επιχειρηματίας.
3. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση - ο Καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.
4. Η δήλωση του Καταναλωτή πρέπει να εκφράζει σαφώς τη βούλησή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ιδίως ο Καταναλωτής μπορεί να
1. να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό έντυπο επιστροφής που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος: https://all4mobi.gr/returns-open.php.
2. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χρησιμοποιώντας το έντυπο υπαναχώρησης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Νο 2 - αποστέλλοντάς το στη διεύθυνση της έδρας του Πωλητή.
Τρίτον Ο Πωλητής επιβεβαιώνει αμέσως σε σταθερό μέσο το γεγονός της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση που υποβάλλεται με τον τρόπο που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2.
5. Η αποστολή της δήλωσης πριν από τη λήξη της αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας.
6. Η προθεσμία για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αρχίζει:
1. για σύμβαση κατά την εκτέλεση της οποίας ο Πωλητής παραδίδει τα αγαθά, υποχρεούμενος να μεταβιβάσει την κυριότητά τους - από την παραλαβή των αγαθών από τον Καταναλωτή ή από τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από τον μεταφορέα που υποδεικνύει ο Καταναλωτής, και στην περίπτωση σύμβασης η οποία
1. περιλαμβάνει πολλαπλά είδη που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη - από την παραλαβή του τελευταίου είδους, παρτίδας ή μέρους,
2. συνίσταται στην τακτική παράδοση αγαθών κατά τη διάρκεια καθορισμένης χρονικής περιόδου - από την παραλαβή του πρώτου είδους,
2. για άλλες συμβάσεις - από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.
7. Το έντυπο της δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση (Προσάρτημα αριθ. 2 των παρόντων Κανονισμών) και οι πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (Προσάρτημα αριθ. 1 των παρόντων Κανονισμών) παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή.
8. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση για την παροχή Ψηφιακού Περιεχομένου ή Ψηφιακής Υπηρεσίας, ο Πωλητής δύναται να εμποδίσει τον Καταναλωτή από την περαιτέρω χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου ή της Ψηφιακής Υπηρεσίας, ιδίως εμποδίζοντας τον Καταναλωτή να έχει πρόσβαση στο Ψηφιακό Περιεχόμενο ή την Ψηφιακή Υπηρεσία.
9. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Συμφωνία για την παροχή Ψηφιακού Περιεχομένου ή Ψηφιακής Υπηρεσίας, ο Καταναλωτής οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί το εν λόγω Ψηφιακό Περιεχόμενο ή την εν λόγω Ψηφιακή Υπηρεσία και να το διαθέτει σε τρίτους.
10. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συμφωνία πώλησης εξ αποστάσεως δεν ισχύει για τις συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 38 του νόμου της 30.05.2014. (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του 2019, τεύχος 134) σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, δηλαδή τις συμβάσεις:
1. για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο Καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα, εφόσον ο Πωλητής έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή, ο οποίος έχει ενημερωθεί πριν από την έναρξη της εκτέλεσης ότι μετά την εκτέλεση του Πωλητή θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και το έχει αναγνωρίσει.
2. στην οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς που δεν τελούν υπό τον έλεγχο του εμπόρου και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης,
3. της οποίας αντικείμενο εκτέλεσης είναι αντικείμενο το οποίο δεν είναι προκατασκευασμένο, δεν παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή δεν προορίζεται να καλύψει τις ατομικές ανάγκες του καταναλωτή,
4. των οποίων αντικείμενο εκτέλεσης είναι αντικείμενο που παρέχεται σε σφραγισμένη συσκευασία η οποία, αφού ανοιχθεί, δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση,
5. το αντικείμενο της οποίας είναι ηχητικές ή οπτικές εγγραφές ή προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που παρέχονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί μετά την παράδοση,
6. η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, για το οποίο ο Καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα, εάν ο Πωλητής έχει αρχίσει την εκτέλεση με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή, ο οποίος έχει ενημερωθεί πριν από την έναρξη της εκτέλεσης ότι μετά την εκτέλεση του Πωλητή ο Καταναλωτής θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και το έχει αναγνωρίσει,
7. το αντικείμενο της οποίας είναι ένα ευπαθές είδος ή ένα είδος που έχει μικρή διάρκεια ζωής και στην οποία το αντικείμενο της εκτέλεσης είναι είδη που είναι, λόγω της φύσης τους, αδιαχώριστα από άλλα είδη μετά την παράδοση,
8. για την προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τη σύμβαση συνδρομής,
9. που συνάπτονται με δημόσιο πλειστηριασμό,
10. για την παροχή καταλύματος εκτός από κατοικία, τη μεταφορά εμπορευμάτων, την ενοικίαση αυτοκινήτων, την τροφοδοσία, τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αναψυχή, ψυχαγωγία, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, εφόσον η σύμβαση προσδιορίζει την ημερομηνία ή την περίοδο της υπηρεσίας,
11. όταν το αντικείμενο της παροχής είναι αλκοολούχα ποτά, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς στις οποίες ο έμπορος δεν έχει κανέναν έλεγχο,

§ 7. Συνέπειες της υπαναχώρησης από τη σύμβαση
1. Ο πωλητής επιστρέφει στον καταναλωτή, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης ενός είδους, όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, που αντιστοιχούν στη φθηνότερη μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο πωλητής.
1. Η επιστροφή των πληρωμών πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής.
2. Εάν ο Καταναλωτής προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης - χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό έντυπο επιστροφής - τα χρήματα θα επιστραφούν με την επιλεγμένη μέθοδο και στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο Καταναλωτής.
3. Εάν ο Πωλητής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά από τον Καταναλωτή, ο Πωλητής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή της πληρωμής που έλαβε από τον Καταναλωτή έως ότου παραλάβει πίσω τα αγαθά ή έως ότου ο Καταναλωτής προσκομίσει απόδειξη της επιστροφής τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα.
2. Ο Πωλητής μπορεί να προσφέρει στον Καταναλωτή να παραλάβει τα Αγαθά από τον ίδιο τον Καταναλωτή. Ωστόσο, εάν ο Πωλητής δεν έχει κάνει τέτοια προσφορά - ο Καταναλωτής θα πρέπει να επιστρέψει το πράγμα στον Πωλητή (ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πωλητή να το παραλάβει) αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία υπαναχώρησε από τη σύμβαση. Για να τηρηθεί η προθεσμία αρκεί να επιστραφεί το πράγμα πριν από τη λήξη της. Τα αγαθά που επιστρέφει ο Καταναλωτής πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση της έδρας του Πωλητή.
3. Ο Καταναλωτής ευθύνεται για κάθε μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από τη χρήση τους πέραν της αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
4. Ο Καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εάν το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία παρέχεται ως αντάλλαγμα για την καταβολή τιμήματος και η έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας με τη σύμβαση είναι επουσιώδης.
5. Ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του υλικού μέσου στο οποίο έχει παραδώσει το Ψηφιακό Περιεχόμενο εντός 14 ημερών από την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης του Καταναλωτή. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει το μέσο αμέσως και με έξοδα του Πωλητή.
6. Ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα μόνο στο μέρος που αντιστοιχεί στο Ψηφιακό Περιεχόμενο ή την Ψηφιακή Υπηρεσία που δεν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση και στο Ψηφιακό Περιεχόμενο ή την Ψηφιακή Υπηρεσία, η υποχρέωση παροχής των οποίων έχει εκπέσει λόγω υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

§ 8. Καταγγελία
1. Μπορεί να υποβληθεί καταγγελία σχετικά με ελάττωμα των αγαθών ή τη μη συμμόρφωση των αγαθών με τη συναφθείσα σύμβαση τηλεπώλησης:
1. μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας,
2. εγγράφως στη διεύθυνση της έδρας του Πωλητή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@all4mobi.gr.
2. Στην καταγγελία, είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται ένα ελάττωμα που, κατά τη γνώμη του Αγοραστή, έχουν τα Αγαθά, αξιώσεις κατά του Πωλητή και, εάν είναι δυνατόν - να τεκμηριώνεται το εν λόγω ελάττωμα και να προσκομίζεται απόδειξη αγοράς των Αγαθών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Πωλητής απαντά στην καταγγελία εντός 14 ημερών από την παραλαβή της. Εάν ο Πωλητής δεν απαντήσει εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, θεωρείται ότι ο Πωλητής αναγνώρισε την καταγγελία. Η απάντηση στην καταγγελία παρέχεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή εγγράφως ή σε σταθερό μέσο.
3. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο Αγοραστής για την υποβολή καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου παράδοσης των υπό καταγγελία αγαθών στον Πωλητή, αναφέρονται σε διάφορα στάδια στο ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας.
4. Σε περίπτωση που ο Πωλητής κρίνει την καταγγελία ως δικαιολογημένη: τα έξοδα αντικατάστασης, επισκευής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής που σχετίζονται με την καταγγελία των Αγαθών βαρύνουν τον Πωλητή.
5. Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Καταναλωτή, καθώς και έναντι του Ατομικού Επιχειρηματία, για τη μη συμμόρφωση των Αγαθών με τη Σύμβαση Πώλησης εξ Αποστάσεως σύμφωνα με τις αρχές που απορρέουν από τον νόμο της 30.05.2014 για τα δικαιώματα του Καταναλωτή.
1. Ο Πωλητής ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση των αγαθών με τη Σύμβαση Πώλησης που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως, η οποία υφίσταται κατά το χρόνο παράδοσής τους και αποκαλύπτεται εντός δύο ετών από το χρόνο αυτό, εκτός εάν η διάρκεια της χρησιμότητας των αγαθών, που καθορίζεται από τον Πωλητή, είναι μεγαλύτερη.
2. Ο Πωλητής οφείλει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα Αγαθά εντός 14 ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας. Τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των εξόδων ταχυδρομείου, μεταφοράς, εργασίας και υλικών, βαρύνουν τον Πωλητή.
3. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να θέσει τα αγαθά που υπόκεινται σε επισκευή ή αντικατάσταση στη διάθεση του Πωλητή. Ο Πωλητής παραλαμβάνει τα αγαθά με δικά του έξοδα. 6.
6. Ο Πωλητής παραδίδει τα αγαθά χωρίς ελαττώματα και ευθύνεται έναντι του Επιχειρηματία για ελαττώματα των αγορασθέντων αγαθών σύμφωνα με τους όρους του Αστικού Κώδικα.
7. Η παράδοση του Ψηφιακού Περιεχομένου ή της Ψηφιακής Υπηρεσίας στον Καταναλωτή ή στον Ιδιώτη Επιχειρηματία θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που απορρέουν από τον νόμο της 30.05.2014 για τα δικαιώματα του Καταναλωτή.
1. Το Ψηφιακό Περιεχόμενο θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν το Ψηφιακό Περιεχόμενο ή το μέσο που επιτρέπει την πρόσβαση στο Ψηφιακό Περιεχόμενο ή τη λήψη του Ψηφιακού Περιεχομένου έχει τεθεί στη διάθεση του Καταναλωτή ή σε φυσική ή εικονική συσκευή που ο Καταναλωτής έχει επιλέξει ανεξάρτητα για το σκοπό αυτό, ή όταν ο Καταναλωτής ή η εν λόγω συσκευή, έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό.
2. Το Ψηφιακό Περιεχόμενο θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν ο Καταναλωτής ή η φυσική ή εικονική συσκευή που ο Καταναλωτής έχει επιλέξει ανεξάρτητα για το σκοπό αυτό, έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό.
3. Ο Πωλητής οφείλει να φέρει το Ψηφιακό Περιεχόμενο ή την Ψηφιακή Υπηρεσία σε συμμόρφωση με τη σύμβαση εντός 21 ημερών από τη στιγμή που ο Πωλητής θα ενημερωθεί από τον Καταναλωτή για την έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση και χωρίς αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τον Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση τους και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Το κόστος της συμμόρφωσης του Ψηφιακού Περιεχομένου ή της Ψηφιακής Υπηρεσίας με τη σύμβαση βαρύνει τον Πωλητή.

§ 9. Γνώμες
1. Γνώμη σχετικά με τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας ή γνώμη για ένα Προϊόν μπορεί να διατυπωθεί κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κάνοντας κλικ στη διεπαφή που είναι τοποθετημένη δίπλα στο Προϊόν ή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που είναι τοποθετημένος σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η προσθήκη γνώμης είναι προαιρετική και δωρεάν. Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει γνώμη μόνο μία φορά ανά παραγγελία. 2.
2. Στις αξιολογήσεις, ο πελάτης μπορεί να αποδώσει μια βαθμολογία αστεριών από το 1 έως το 5 και να προσθέσει ένα προφορικό σχόλιο που περιορίζεται σε 65535 χαρακτήρες.
3. Οι αξιολογήσεις αποθηκεύονται και εμφανίζονται δημόσια στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και στους ιστότοπους https://zaufaneopinie.idosell.com και https://trustedreviews.idosell.com.
4. Ο Πωλητής επαληθεύει τις γνώμες χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία αγοράς των εν λόγω αγαθών. Μια Γνώμη η οποία τοποθετείται από ένα πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία αγοράς - επισημαίνεται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με το σχόλιο "Γνώμη επιβεβαιωμένη από την αγορά". Οποιαδήποτε άλλη γνώμη επισημαίνεται ως "γνώμη που δεν επιβεβαιώνεται με αγορά".
5. Ο Πωλητής μπορεί να δημοσιεύει Γνώμες για ένα συγκεκριμένο Εμπόρευμα από άλλα ηλεκτρονικά Καταστήματα του.
6. Ο Πωλητής δεν θα αλλάξει τις Γνώμες όσον αφορά το περιεχόμενό τους ή τα αστέρια που απονέμονται.
7. Ο αγοραστής είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για το περιεχόμενο της γνώμης. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει μια γνώμη υπό τους όρους του νόμου και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
8. Η υποβολή πληροφοριών που είναι αναληθείς, παραπλανητικές, χυδαίες, επιθετικές, προσβλητικές ή προδήλως ανήθικες είναι απαράδεκτη. Είναι επίσης απαράδεκτη η ανάρτηση περιεχομένου που είναι παράνομο, παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. 9.
9. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αναρτά περιεχόμενο που περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, έχει διαφημιστικό ή προωθητικό χαρακτήρα ή περιέχει προσωπικά δεδομένα τρίτων.
10. Κατόπιν ρητού αιτήματος του Πελάτη, το περιεχόμενο της Κριτικής μπορεί να αποκρύπτεται από άλλους χρήστες του Καταστήματος, αλλά η βαθμολογία αστέρων που απονέμεται θα περιλαμβάνεται στη συνολική βαθμολογία του Καταστήματος και των Εμπορευμάτων.

§ 10. Πνευματική ιδιοκτησία
1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι δεν δικαιούται κανένα δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων επί των αξιολογήσεων και των δηλώσεων που γίνονται από αυτόν, εκτός από το δικαίωμα χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τον τρόπο που ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πελάτης δεν δικαιούται κανένα δικαίωμα καταγραφής, αναπαραγωγής, διάθεσης, δημοσιοποίησης ή διανομής του περιεχομένου, εκτός εάν ένα τέτοιο δικαίωμα προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
2. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο, ιδίως στο περιεχόμενο, τη δομή, τη μορφή, τα γραφικά, το μηχανισμό λειτουργίας ή άλλα στοιχεία του Διαδικτυακού Καταστήματος.
3. Με την τοποθέτηση Γνώμης στο Διαδικτυακό Κατάστημα, η οποία αποτελεί έργο κατά την έννοια του νόμου της 4.2.1994 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων - ο Πελάτης παραχωρεί στον Πωλητή μη αποκλειστική και δωρεάν άδεια χρήσης των έργων αυτών, απεριόριστη χρονικά και εδαφικά, μαζί με το δικαίωμα παραχώρησης υποάδειας, η οποία περιλαμβάνει τη διάθεση του έργου στο κοινό κατά τρόπο ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που επιλέγει ατομικά (Διαδίκτυο). Η άδεια χορηγείται για όλους τους τομείς εκμετάλλευσης που είναι γνωστοί κατά τον χρόνο χορήγησής της, και ιδίως για τους ακόλουθους τομείς εκμετάλλευσης:
1. στον τομέα της εγγραφής και του πολλαπλασιασμού του έργου με οποιαδήποτε τεχνική - ιδίως με εκτύπωση, αναπαραγωγή, μαγνητική εγγραφή, ψηφιακή τεχνική, δηλαδή με τη χρήση οποιασδήποτε τεχνικής σε οποιονδήποτε οπτικοακουστικό ή οπτικό φορέα, ιδίως σε οπτικοακουστικούς δίσκους, CD, δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε δίκτυο πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου και των σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών και πολλαπλασιασμού, εγγραφής, χρήσης στο Διαδίκτυο, διαφήμισης, πολλαπλασιασμού της εγγραφής σε ηλεκτρονική μορφή στη μνήμη του υπολογιστή και σε εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα,
2. χρήση του συνόλου ή τμημάτων ή οποιουδήποτε στοιχείου του έργου, με δυνατότητα τροποποιήσεων που απορρέουν από τη φύση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μέσου - σε όλες τις δημοσιεύσεις, ιδίως σε απευθείας σύνδεση, ψηφιακές, ενημερωτικά δελτία και πληροφορίες, μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή τμήματα έργων- χρήση ολόκληρου ή τμημάτων για σκοπούς προβολής και διαφήμισης, ιδίως με τη μορφή οπτικοακουστικής, ηχητικής, διαφήμισης σε μέσα ενημέρωσης.
3. στο πλαίσιο της εμπορίας του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων στα οποία έχει στερεωθεί το έργο - εμπορία, δανεισμός, εκμίσθωση του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων,
4. στο πλαίσιο της διάδοσης του έργου με τρόπο διαφορετικό από τον προαναφερόμενο - δημόσια εκτέλεση, έκθεση, προβολή, αναπαραγωγή, καθώς και ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και αναμετάδοση, καθώς και διάθεση του έργου στο κοινό κατά τρόπο που να επιτρέπει σε όλους να έχουν πρόσβαση σε αυτό σε τόπο και χρόνο που επιλέγουν οι ίδιοι,
5. χρήση των έργων για σκοπούς προώθησης και εμπορίας,
4. η διαγραφή του λογαριασμού από τον πελάτη ή μιας γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 9 σημείο 8 δεν επηρεάζει την ισχύ της ανωτέρω άδειας.

§ 11. Όροι και προϋποθέσεις πώλησης στο συνδρομητικό μοντέλο
1. Μια ηλεκτρονική υπηρεσία με τη μορφή συνδρομής μπορεί να παρέχεται από τον πωλητή στον αγοραστή.
2. Η χρήση της Συνδρομής επιτρέπει την κυκλική παράδοση επιλεγμένων αγαθών, σε διαστήματα που υποδεικνύονται από τον Πελάτη, χωρίς την ανάγκη υποβολής επόμενων παραγγελιών μέχρι την ολοκλήρωση της Συνδρομής. Η πληρωμή της Συνδρομής γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση του μηχανισμού κυκλικής πληρωμής και μόνο μέσω μίας μόνο κάρτας.
3. Η διαγραφή μιας Κάρτας από μια Συνδρομή τερματίζει τη Συνδρομή.
4. Οι συναλλαγές στο πλαίσιο των Περιοδικών Πληρωμών θα διεκπεραιώνονται μόνο κατόπιν προηγούμενης εγγραφής του Κατόχου Κάρτας στον Διαχειριστή (ή στην οντότητα μέσω της οποίας ο Διαχειριστής διεκπεραιώνει τις συναλλαγές). Η εγγραφή θα γίνεται για να πιστοποιηθεί ότι ο Πελάτης που παραγγέλνει την Κυκλική Πληρωμή είναι ο νόμιμος κάτοχος της Κάρτας που θα χρεωθεί. Πριν από την εγγραφή της Κάρτας στην ιστοσελίδα Συναλλαγών, ο Πελάτης πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για τακτική χρέωση με την έναρξη της υπηρεσίας Κυκλικής Πληρωμής. Η συγκατάθεση αποθηκεύεται στην υπηρεσία του Διαχειριστή.
5. Ο Πελάτης δημιουργεί μια Συνδρομή επιλέγοντας αυτή τη μορφή αγοράς στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της δημιουργίας της Συνδρομής αποστέλλεται αμέσως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή που έχει δηλωθεί κατά την πρώτη παραγγελία Συνδρομής.
6. Ο Πελάτης διαχειρίζεται τη Συνδρομή μέσω του Λογαριασμού σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιλογές.
7. Η Συνδρομή ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.
8. Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη Συνδρομή ανά πάσα στιγμή. Ο τερματισμός της Συνδρομής από τον Πελάτη ισοδυναμεί με ανάκληση της συγκατάθεσης για μεταγενέστερες χρεώσεις για επαναλαμβανόμενες πληρωμές. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα δημιουργηθεί περαιτέρω εντολή συνδρομής. Εάν η καταγγελία της Συνδρομής πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στον όρο 11, η τρέχουσα Εντολή Συνδρομής θα είναι η τελευταία που θα δημιουργηθεί.
a). Ο τερματισμός της Συνδρομής πραγματοποιείται με την επιλογή "Τερματισμός Συνδρομής" από τον Αγοραστή στις ρυθμίσεις της σχετικής Συνδρομής, οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά την είσοδο του Πελάτη από τον Λογαριασμό του.
b). Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να καταγγείλει τη Συνδρομή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό του καταστήματος στη διεύθυνση info@all4mobi.gr.
9. Ο έμπορος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συνδρομή, για το οποίο ο έμπορος θα ενημερώσει τον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα αφαιρείται πίστωση από την Κάρτα και δεν θα δημιουργούνται περαιτέρω Παραγγελίες Συνδρομής.
10. Ο Πωλητής δικαιούται να αλλάξει τις τιμές των αγαθών κατά τη διάρκεια της Συνδρομής, για την οποία ο Αγοραστής θα ενημερώνεται με την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αναφέρεται στον όρο . 11.
11. Ο Πωλητής αποστέλλει στον Αγοραστή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη δημιουργία της Εντολής Συνδρομής με το θέμα της, την ποσότητα, την τιμή (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της τιμής, εάν υπάρχει), την ημερομηνία εκτέλεσης και την ημερομηνία της προγραμματισμένης ανάληψης χρημάτων από την Κάρτα - το αργότερο 3 ημέρες πριν από την ανάληψη χρημάτων από την Κάρτα. Επιπλέον, ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή για τη δυνατότητα καταγγελίας της Συνδρομής επισυνάπτοντας σύνδεσμο που οδηγεί στις ρυθμίσεις που επιτρέπουν την καταγγελία μιας συγκεκριμένης Συνδρομής από το επίπεδο του Λογαριασμού Πελάτη και την ημερομηνία μέχρι την οποία αυτή θα ισχύει. Εάν η Συνδρομή τερματιστεί μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - η καταγγελία ισχύει για τις επόμενες παραγγελίες Συνδρομής. Αυτό σημαίνει ότι η Συνδρομή θα τερματιστεί, αλλά η τρέχουσα Παραγγελία Συνδρομής θα είναι η τελευταία που θα εκτελεστεί.
12. Εάν η προσπάθεια χρέωσης της κάρτας είναι ανεπιτυχής, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η πληρωμή δεν μπορεί να εισπραχθεί. Πιθανοί λόγοι για τη μη δυνατότητα χρέωσης της πληρωμής είναι: έλλειψη χρημάτων στην Κάρτα, λήξη της Κάρτας ή τεχνικά προβλήματα.
13. Η λήξη της Κάρτας που σχετίζεται με τη Συνδρομή ή η αδυναμία έγκρισης εντολής πληρωμής για άλλους λόγους θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της Συνδρομής.
14. Η εντολή πληρωμής της Συνδρομής θα διεκπεραιώνεται μόνο μετά την επιτυχή χρέωση της Κάρτας.
15. Ο τερματισμός της Συνδρομής συνεπάγεται την άμεση καταγγελία της σύμβασης πώλησης των αγαθών.

§ 12. Τελικές διατάξεις
1. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν από το 2023.06.14.
2. Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης τροποποιηθεί ή ακυρωθεί με απόφαση αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ και δεσμεύουν τον Πωλητή και τον Πελάτη.
3. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων κανονισμών θα εφαρμόζονται με βάση τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας.
4. Το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση τυχόν διαφορών που σχετίζονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι το πολωνικό δίκαιο. Οι διαφορές αυτές θα επιλύονται από το κατά τόπους αρμόδιο κοινό δικαστήριο. Ο Πελάτης που είναι Καταναλωτής μπορεί επίσης να κάνει χρήση εξωδικαστικών τρόπων χειρισμού παραπόνων και διεκδίκησης απαιτήσεων. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους εξωδικαστικούς τρόπους αντιμετώπισης καταγγελιών και διεκδίκησης αξιώσεων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών στη διεύθυνση: www.uokik.gov.pl. Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εν λόγω διαδικασίες έχουν εθελοντικό χαρακτήρα και πρέπει να συμφωνούν και τα δύο μέρη.
5. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων σε επίπεδο ΕΕ (πλατφόρμα ODR) είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr. Η πλατφόρμα ODR είναι ένας δικτυακός τόπος μιας στάσης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση μιας διαφοράς σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

§ 13. Παράρτημα 1 - Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
1. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις για τον Καταναλωτή και τον Ατομικό Επιχειρηματία.
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αιτιολογήσετε την υπαναχώρησή σας. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την πάροδο 14 ημερών:
1. στην περίπτωση σύμβασης πώλησης, από την ημέρα κατά την οποία αναλαμβάνετε την κατοχή των αγαθών ή κατά την οποία τα αγαθά αναλαμβάνει τρίτος, εκτός του μεταφορέα και υποδεικνυόμενος από εσάς,
2. σε περίπτωση σύμβασης που προβλέπει την υποχρέωση μεταβίβασης της κυριότητας περισσότερων ειδών που παραδίδονται χωριστά, από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε στην κατοχή σας το τελευταίο είδος ή κατά την οποία τρίτος, εκτός του μεταφορέα και υποδεικνυόμενος από εσάς, αποκτά στην κατοχή του το τελευταίο είδος,
3. σε περίπτωση σύμβασης που προβλέπει τη μεταβίβαση της κυριότητας αντικειμένων που παραδίδονται τμηματικά ή σε τμήματα από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε την κυριότητα του τελευταίου τμήματος ή τμήματος ή κατά την οποία τρίτος, εκτός του μεταφορέα και υποδεικνυόμενος από εσάς, αποκτά την κυριότητα του τελευταίου τμήματος ή τμήματος,
4. στην περίπτωση συμβάσεων τακτικής παράδοσης αγαθών, για ορισμένο χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε την κυριότητα του πρώτου αγαθού ή κατά την οποία τρίτος, εκτός του μεταφορέα, που υποδεικνύεται από εσάς, αποκτά την κυριότητα του πρώτου αγαθού,
5. στην περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.
2. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε, δηλαδή All4mobi S.A., Wynalazek 2A/U6, 02-677 Βαρσοβία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@all4mobi.gr για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση.
3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
4. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ένα ηλεκτρονικό έντυπο επιστροφής που διατίθεται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος: https://all4mobi.gr/returns-open.php. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα σας αποστείλουμε χωρίς καθυστέρηση βεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησής σας σε σταθερό μέσο.
5. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης.
6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, σας επιστρέφουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των αγαθών (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή από εσάς άλλου τύπου παράδοσης από τον φθηνότερο τύπο τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση. Θα επιστρέψουμε την πληρωμή χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά.
7. Στην περίπτωση συμβάσεων που περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση της κυριότητας ενός αντικειμένου, όπου δεν έχουμε προσφερθεί να παραλάβουμε το αντικείμενο σε περίπτωση υπαναχώρησης - θα παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε το αντικείμενο ή μέχρι να μας παράσχετε απόδειξη επιστροφής, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα.
8. Παρακαλούμε στείλτε το επιστρεφόμενο προϊόν στη διεύθυνση:
Paxy - All4Mobi
26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 150 (ΣΦΑΓΕΊΟ)
54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώνετε για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε το αντικείμενο πίσω πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Θα πρέπει να αναλάβετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής του αντικειμένου.
9. Λόγω του βάρους και των διαστάσεων των αγαθών, σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση - η επιστροφή των αγαθών ενδέχεται να συνεπάγεται υψηλότερο κόστος από την κανονική ταχυδρομική παράδοση. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εταιρειών ταχυμεταφορών, ενδέχεται να χρειαστεί να στείλετε την αποστολή σε παλέτα, η οποία είναι ακριβότερη από τη συνήθη ταχυδρομική παράδοση.

§ 14. Παράρτημα 2 - Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

IdoSell Trusted Reviews
4.34 / 5.00 691 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-05-23
Το προιον ειναι εκπληκτικο!
2024-05-15
Τέλειες
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel